LOD: Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Chia sẻ bài viết
  • Facebook
  • Google Plus

Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Nước ngoài(LOD) công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông Quyết định về việc đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

 
1. Đổi tên Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Nước ngoài (tên tiếng Anh: Labour Overseas Deployment Corporation – LOD) thành:
– Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
– Tên tiếng Anh: LOD Human Resource Development Corporation
– Tên viết tắt: LOD Corp.
2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
– Đào tạo điều dưỡng viên đa khoa
– Kinh doanh tòa nhà văn phòng cho thuê.
3. Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo Quy định hiện hành.